Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác nghiên cứu khoa học năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2018, điểm thay đổi lớn, căn bản trong tư duy và hoạt động tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương thời gian qua là chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và khái quát lý luận về công tác xây dựng Đảng. Một trong những nhiệm vụ bắt buộc của các vụ, cục, đơn vị của Ban là nghiên cứu tham mưu các văn bản như chủ trương, đường lối, quy định, quy chế trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Để tham mưu văn bản có chất lượng tốt, cần có đầu tư nghiên cứu công phu, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, sưu tầm và phân tích số liệu thống kê, đánh giá thực tiễn dựa trên những thực chứng, luận cứ khách quan, tin cậy và chính xác. Tổ chức nghiên cứu có hệ thống, thực hiện điều tra, khảo sát, hội thảo, trao đổi nhiều chiều với các chuyên gia, người am hiểu sâu sắc đối tượng nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, quản lý nguyên và đương chức; cân nhắc nhiều khía cạnh tác động của từng giải pháp, dự báo các tác động chính sách có thể gây ra cho các bên liên quan...

Với cách tiếp cận khoa học, cách nghiên cứu có hệ thống, các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương trong năm 2018 đã tiến hành tham mưu xây dựng 60 văn bản về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là 3 nghị quyết và 1 quy định trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những văn bản này được đánh giá chất lượng tốt, đáp ứng được mục tiêu quản lý, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Trong năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề trình các Hội nghị Trung ương.

Triển khai giai đoạn 2 đề tài cấp quốc gia KX04, đề tài “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay: thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp”. Đề tài đã công bố 2 cuốn sách, 6 bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí, gần 15 sản phẩm trung gian, dịch nhiều tài liệu nước ngoài, hướng dẫn thạc sỹ…

Trong năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương đã và đang triển khai 10 đề tài, đề án gắn với những nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn, ứng dụng nhất định, cung cấp cơ sở lý luận, luận cứ khoa học phục vụ cho công tác của các vụ, cục, đơn vị, nhất là trong việc dự thảo các Nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất nhận định, công tác quản lý và nghiên cứu khoa học khẳng định vị trí quan trọng và đặc biệt cần thiết trong công tác của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, tham mưu trong công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị xác định, hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban năm 2019 tập trung bám sát việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8; triển khai thực hiện Quy định 152; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học Ban.

Năm 2019, tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với Hội đồng Lý luận Trung ương, hai bên sẽ phối hợp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII của Đảng”. Tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý - Thực trạng và giải pháp”. Tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; quy chế làm việc của cấp ủy trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”. Phối hợp trong các đợt nghiên cứu, khảo sát, cung cấp mạng lưới chuyên gia khoa học, tài liệu phục vụ nghiên cứu. Triển khai giai đoạn 3 Đề tài KX04.04/16-20 và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án cấp ban Đảng được giao năm 2019. Thực hiện công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ban Đảng năm 2018, 2019. Tham gia thẩm định, tư vấn các đề tài, đề án của Ban trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học theo kế hoạch. Phối hợp tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khoa học theo các chủ đề thiết thực…/.

HH