Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định cho Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: Báo Long An

Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, đến nay, tỉnh Long An đã giảm 2 đầu mối cấp tỉnh, 93 đầu mối cấp phòng; giảm 209 trưởng, phó phòng và tương đương cấp tỉnh và huyện.

Cùng với đó 23 xã, phường, thị trấn đã thực hiện mô hình cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 7/15 huyện thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Gần đây nhất, ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An công bố quyết định về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An.

Về tinh giản biên chế, thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU, tỉnh Long An đã giảm 209 biên chế, trong đó 54 biên chế khối cơ quan Đảng, 155 biên chế khối cơ quan hành chính Nhà nước. Ngoài ra, 121/813 đơn vị giảm 121 cấp trưởng, 108 cấp phó phòng và giảm 1.024 biên chế viên chức (do thực hiện tự chủ).

Đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết: Đề án của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bước đầu đã đạt được hiệu quả. Bởi, trước khi có Nghị quyết của Trung ương về việc tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Long An đã có kế hoạch thực hiện công việc này. Chính vì vậy, tỉnh Long An được xem là thuận lợi hơn một số địa phương khác vì đã có đề án cơ bản được xây dựng từ trước.

Tỉnh ủy Long An đang tập trung nhiều giải pháp để việc thực hiện Đề án 02 phát huy hiệu quả. Theo đó, Long An tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả và đúng lộ trình các nội dung đã xác định; đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, y tế và kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã. Long An cũng tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo; không để xảy ra khiếu nại, phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ; nghiên cứu, vận dụng, ban hành chế độ, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý...

Sau sắp xếp, tinh gọn, hầu hết các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, tạo sự chuyển biến trong hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Đề án còn chậm, chưa đúng tiến độ; còn biểu hiện trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm; phương pháp, cách thức tổ chức triển khai, cơ chế hoạt động chưa khoa học, thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Nhiều cơ quan, đơn vị tuy đã thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn nhưng chưa kịp thời xây dựng, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, giải quyết chế độ tiền lương, kinh phí hoạt động, chính sách cán bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức, cơ quan và đời sống của công chức, viên chức.

Nguyên nhân của hạn chế trên do một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, năng động, sáng tạo, sâu sát trong công tác lãnh đạo, quán triệt thực hiện Đề án; chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu. Việc tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa được chú trọng, thường xuyên. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án thiếu sâu sát, chậm phát hiện, đề xuất và xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Theo Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An, tỉnh Long An sắp xếp, tinh giản bộ máy được thực hiện theo nguyên tắc chung là sáp nhập đầu mối có chức năng tương tự, bổ trợ nhau, phòng dưới 7 người chỉ có một cấp phó. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Long An sẽ thực hiện nội dung lớn là sáp nhập Văn phòng đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND và Văn phòng HĐND.../.


Phạm Cường