Ngày 21/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 60 năm tác phẩm "Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quốc Lý; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội thảo.  

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo - Ảnh: HM

Chỉ dẫn quý báu về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, ở miền Bắc, nhân dân Việt Nam bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ngay trong bối cảnh ấy của sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy những khó khăn, phức tạp của chặng đường trước mắt, nhất là những bất cập, hạn chế trong công tác cán bộ; nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể gây phương hại to lớn cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Xuất phát từ thực tiễn ấy, tháng 12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng".

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" là chỉ dẫn quý báu về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Phẩm chất đạo đức cách mạng đầu tiên phải là “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Đây là “điều chủ chốt nhất”, “tiêu chuẩn số một” của người cách mạng. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân là tự nguyện cống hiến, tự nguyện hy sinh, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc. Quyết tâm làm việc, đấu tranh cho Đảng phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, mang lại kết quả cụ thể trong thực tế, giúp hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đồng thời giúp Đảng không ngừng được xây dựng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử được dân tộc giao phó.

“Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Lợi ích của mỗi cán bộ, đảng viên nằm trong và tuyệt đối phục tùng lợi ích chung của Đảng, của dân tộc. Cán bộ, đảng viên phải là những tấm gương sáng trong phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, cũng giống như việc tạo ra những kháng thể tốt, để bảo vệ cơ thể Đảng khỏe mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn; trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng; trong các mối quan hệ với mình, với người và với công việc”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ: Trong nhận diện và đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất cẩn trọng nhắc nhở, cần phân biệt rõ giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích chính đáng của cá nhân. Nhận diện và chỉ ra những tác hại của chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu lên những chỉ dẫn quan trọng nhằm phòng, chống chủ nghĩa cá nhân một cách hiệu quả. Người khẳng định: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi”. Theo đó, việc học tập không chỉ được tiến hành ở nhà trường, trong lớp học mà học tập mọi lúc, mọi nơi, trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức hằng ngày, bền bỉ và gắn với thực tiễn cách mạng.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: HM

 

Tư tưởng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ

60 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, tiếp tục mang tính thời sự, đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và là phương châm hành động, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển trong tình hình mới của đất nước, cùng với việc coi “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm”, Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định: “Xây dựng Đảng là then chốt”. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ XII, Đảng đã hết sức chú trọng công tác xây dựng và phát triển cán bộ có đức, có tài, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng - coi đây là “then chốt” của “nhiệm vụ then chốt”.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã ra nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cho biết, sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; Ban Bí thư sẽ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng,… “Trung ương xác định đây là những nhiệm vụ cần thực hiện cấp bách và thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị theo phương châm chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng toàn diện trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước và xứng đáng với niềm tin của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đã làm rõ mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Đó là cơ sở để nhận thức mối liên hệ giữa đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Đạo đức cách mạng là đạo đức của những người biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích chung của tập thể, của xã hội, biết “mình vì mọi người”, đối lập với chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khái quát hóa, nêu bật yêu cầu của đạo đức cách mạng là “suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, coi đây là điều chủ chốt nhất”.

Các tham luận tại hội thảo khẳng định: Từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ của Đảng hiện nay, càng thấy rõ các chỉ dẫn về xây dựng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và có tính thời sự sâu sắc. Chúng ta càng ý thức được trách nhiệm phải học tập một cách nghiêm túc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các đại biểu cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu, đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Phải đặc biệt coi trọng nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục bệnh “lười học lý luận chính trị” của cán bộ, đảng viên; quét sạch mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân vị kỷ là nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống - cội nguồn của nạn quan liêu, cục bộ, bè phái, tham ô, tham nhũng...

 

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên
trình bày tham luận tại hội thảo - Ảnh: HM

Trên cơ sở kế thừa và vận dụng những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng“, đồng chí Trần Văn Đông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho biết: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề cập tới những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức và định hướng lẽ sống cho thanh niên, góp phần xây dựng Đảng trước một bước về đạo đức. Trong đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp bộ Đoàn cũng đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên, thanh niên. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Khẳng định những điều tâm huyết và chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng“ còn nguyên tính thời sự, đồng chí đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên thông tin, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trong đó, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong toàn tỉnh để động viên và phát huy tiềm năng, trí tuệ, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp cách mạng. Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân vận trong hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng lãng phí, phòng chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân./.

Hoàng Mẫn