Trong hai ngày 17 và 18/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành liên quan luôn thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức nhiều phong trào, mô hình, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ánh đến cấp ủy, chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Tiêu biểu như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động nhân dân đóng góp trên 575 tỷ đồng và hiến gần 68.000m2 đất. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã có trên 95% hộ gia đình và trên 96,2% ấp, khóm, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 45/89 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 phường- thị trấn được công nhận phường- thị trấn đạt đô thị văn minh.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được gần 223 tỷ đồng, đạt trên 445% Nghị quyết Đại hội; hỗ trợ xây dựng hơn 8.350 căn nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 6,26% năm 2015 xuống còn 2,63% năm 2018. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay toàn tỉnh có trên 80% hộ dân, 90% cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước sử dụng hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận Tổ quốc các cấp gắn kết chặt chẽ với những vấn đề đặt ra ở địa phương và người dân quan tâm. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì giám sát ở 61 nội dung, 42 cuộc hội nghị phản biện xã hội và tham gia 118 cuộc hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, biểu dương những thành tích Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Mặt trận Tổ quốc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đề Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân; phát hiện và giới thiệu những công dân tiêu biểu thông qua các phong trào, các mô hình phát triển kinh tế, hoạt động xã hội để nhân rộng. Trọng tâm hướng đến của Mặt trận Tổ quốc không chỉ là những đối tượng yếu thế trong xã hội, mà còn có đội ngũ những doanh nhân, trí thức, những người có vai trò đầu tàu trong nền kinh tế.

Nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới– Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Đại hội thống nhất đề ra 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ gồm: Tập trung xây dựng ấp văn hóa-nông thôn mới và khóm, khu văn hóa-đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đại hội đã hiệp thương cử 94 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lê Quang Đạo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019-2024./.

Quang Chiến