(ĐCSVN) - Xác định vai trò quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, năm 2014, hoạt động quản lý về khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Thế tiếp tục được tăng cường thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa (Ảnh: YT)


Theo đó, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã cho nhiều chuyển biến rõ nét, nổi bật, cụ thể, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản được tăng cường; công tác giải quyết hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản được cải tiến rõ rệt,…góp phần chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Theo UBND huyện Yên Thế, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa công tác quản lý khoáng sản, trong năm 2015, huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Một là, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản với nhiều hình thức phong phú và sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về khoáng sản.

Hai là, phát huy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là vai trò của chính quyền cơ sở trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản thuộc địa bàn quản lý.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản và công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của UBND cấp huyện, cấp xã. Thực hiện quy chế phối, kết hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, công an huyện, UBND xã, thị trấn trong việc kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các văn bản, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương về công tác quản lý khoáng sản; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản tại địa phương./.